2008-02-28 00:00:00

Savjeti za izradu prezentacije
Korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi sve je prisutnije u našim učionicama. Često puta nastavnici se odlučuju za korištenje prezentacija u nastavi. Međutim, prilikom izrade prezentacija potrebno je poznavati određena pravila izrade kako bi prezentacija publici bila prihvatljiva, čitljiva i zanimljiva.

Svaka prezentacija se sastoji od jednoga ili više slajdova, a svaki slajd može pored teksta sadržavati i slike, crteže, grafikone, animacije, zvukove i slično. Prezentacije je moguće izraditi u različitim računalnim programima, a jedan od najčešće korištenih je microsoftov PowerPoint.

Planiranje

U ovoj je fazi potrebno odrediti sadržaj i opseg sadržaja prezentacije ovisno o svrsi, vrsti i predznanju publike te raspoloživom vremenu za izlaganje.

Izrada prezentacije Struktura prezentacije sastoji se od nekoliko segmenata: Uvodni slajd Slajd koji prikazuje sadržaj Slajdovi s tekstom prezentacije Slajd zaključka Pozdravni slaj i/ili slajd koji poziva na raspravu. Tekst na slajdovima potrebno je ograničiti na pojmove, a ne koristiti cjelokupne rečenice, koje se u cijelosti mogu iznijeti prilikom prezentiranja. Ograničite broj redaka kako bi publika mogla odjednom sagledati sav sadržaj na slajdu. Koristite što jednostavnije fontove bez ukrasa poput Ariala i u cijeloj prezentaciji kombinirajte najviše dvije vrste fonta. Veličina fonta ne bi smjela biti manja od 24 pt.   Ne bi trebalo koristiti više od 4 boje, trebalo bi odabrati određenu boju te koristiti nekoliko njenih nijansi čime se postiže dinamičnost. Važne izjave smjestite u sredinu. Dinamičnost prezentacije osigurat će dijagrami, fotografije i crteži, no pazite da ne pretjerate, a dinamičnosti će doprinijeti i redoslijed slajdova. Kako biste osigurali prepoznatljivost prezentacije na svakom je slajdu potrebno navesti naslov, naziv ili logo ustanove te po želji i neki drugi podatak.

www.skole.hr