2015-09-29 11:32:17

30 sastanaka stručnih radnih skupina za sve razine kurikuluma u jednom tjednu

Stručne radne skupine za kurikulume područja i međupredmetnih tema te predmetne kurikulume, koje su s radom počele krajem kolovoza odnosno početkom rujna 2015., već intenzivno rade na dokumentima koje moraju kreirati i ponuditi na javnu raspravu do siječnja 2016. godine.

Uz ove novoformirane radne skupine, na svojim zadacima i dalje rade stručne radne skupine za izradu prijedloga nacionalnih kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, gimnazijsko obrazovanje, strukovno obrazovanje i umjetničko obrazovanje, kao i stručne radne skupine za izradu prijedloga Okvira vrednovanja, ocjenjivanja i izvješćivanja o učeničkim postignućima te prijedloga kurikularnih dokumenata za odgoj i obrazovanje darovitih učenika i učenika s teškoćama u razvoju.

U tjednu od 21. do 25. rujna 2015. je tako u sklopu aktivnosti Cjelovite kurikularne reforme održano 30 cjelodnevnih sastanaka stručnih radnih skupina uživo na niz lokacija u Zagrebu i 11 sastanaka stručnih radnih skupina online, uz korištenje alata za webkonferencije.

Stručne radne skupine intenzivno rade i između sastanaka, koristeći svakodnevno alate za online suradnju i kolaborativnu izradu dokumenata (alate u oblaku) te slijedeći metodologiju za izradu kurikuluma predmetnih područja, međupredmetnih tema i predmeta, s jasno određenim poglavljima dokumenata i metodama definiranja odgojno-obrazovnih ciljeva, ključnih domena/makrokoncepata/koncepata pojedinog područja, teme ili predmeta, odgojno-obrazovnih očekivanja za područja i međupredmetne teme, odnosno odgojno-obrazovnih ishoda za predmete. Metodologija usmjerava procese u svim radnim skupinama ka zajedničkom cilju i zajedničkim tempom. Pri izradi pojedinih dokumenata i donošenju zaključaka za neko područje, temu ili predmet, stručne radne skupine međusobno se koordiniraju i zajednički donose odluke koje se tiču više predmeta, područja ili tema, a koordinacijski procesi se odvijaju i sa skupinama koje rade na dokumentima na nacionalnoj razini, kao i s tri skupine koje rade dokumente koji se odnose na cijeli sustav – radnom skupinom za vrednovanje, ocjenjivanje i izvješćivanje o učeničkim postognućima, te radnim skupinama koje se bave kurikularnim dokumentima za odgoj i obrazovanje darovitih učenika i učenika s teškoćama u razvoju.

Na Cjelovitoj kurikularnoj reformi trenutno radi 50-ak stručnih radnih skupina u čijem radu sudjeluje 430 stručnjaka iz svih dijelova i sa svih razina obrazovnog sustava te iz svih dijelova Hrvatske. 


www.skole.hr