2018-11-22 08:13:14

Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima

U četvrtak, 21. studenoga 2018. godine, u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o pomoćnicima u nastavi (PUN) i stručnim komunikacijskim posrednicima (SKP).

Pravilnik je donesen u svrhu izjednačavanja mogućnosti učenika s teškoćama i njihova ravnopravnog sudjelovanja u odgojno-obrazovnome procesu.

Zato, donošenje ovoga pravilnika predstavlja potvrdu opredijeljenosti za inkluzivno obrazovanje s ciljem zabrane diskriminacije učenika s teškoćama u razvoju na temelju invaliditeta i usklađivanje s pravno obvezujućim međunarodnim dokumentima.

Važno je istaknuti kako je Pravilnikom propisano i da osiguravanje potpore pomoćnika u nastavi i stručnoga komunikacijskog posrednika ne oslobađa školu obveze osiguravanja i svih ostalih potrebnih oblika razumne prilagodbe u odgojno-obrazovnome okruženju učenika. 

Pravilnikom su prvi put utvrđeni načini uključivanja, način i sadržaj osposobljavanja i obavljanja poslova pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u školama i drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja te uvjeti koje moraju ispunjavati, kao i postupak radi ostvarivanja prava učenika s teškoćama u razvoju na ovaj oblik potpore.  

Pravilnikom je, uz ostalo, prvi put propisano:

svi učenici koji imaju potrebu za neposrednom potporom pomoćnika u nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika ostvarit će je po jasno definiranom postupku utvrđivanja potrebe te na temelju stručnih procjena stručnjaka iz sustava odgoja i obrazovanja; financiranje PUN i SKP – Pravilnikom je propisano poboljšanje i usklađivanje norme sati rada PUN i SKP jer će se priznati stvarna satnica u skladu s programom koji učenik pohađa te sve druge školske aktivnosti, a koje su sastavni dio kurikuluma i godišnjega plana i programa škole. Također, za suglasnost MZO-a osnivač prilaže dokumentaciju o osiguranim sredstvima za isplatu plaća s pripadajućim doprinosima za rad PUN i SKP; propisanom procedurom i rokovima donošenja odluke o pravu na potporu, odnosno o potrebi uključivanja PUN i SKP, svi učenici imat će osiguranu potporu s prvim danom nastavne godine, uključujući učenike prvih razreda OŠ i SŠ, osim kada je učenik u SŠ upisan u jesenskome roku jer tada će postupak biti pokrenut u roku od sedam dana od dana upisa. Također, za učenike kojima se pogoršalo psihofizičko stanje škola može pokrenuti postupak tijekom cijele školske godine; nakon provedene propisane procedure osnivač škole donosi odluku o uključivanju PUN i SKP i obvezno je navedeno razdoblje uključivanja; pravo na potporu učenik ima tijekom boravka u školi i izvan učioničkih aktivnosti; učenici kojima je odobrena provedba nastave u kući mogu imati potporu PUN, pod uvjetom da im je potpora bila odobrena i tijekom školske godine;  učenici kojima je odobrena provedba nastave u kući, zdravstvenoj ustanovi ili nastava na daljinu mogu imati osiguranu potporu SKP i za vrijeme trajanja ovih oblika nastave; uvjeti koje mora ispunjavati PUN i SKP, koji uključuju i stečenu djelomičnu kvalifikaciju na razini 4. prema Hrvatskome kvalifikacijskom okviru, pri čemu je MZO preuzeo obvezu podnošenja zahtjeva za upis zanimanja u Podregistar standarda zanimanja nadležnome ministarstvu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, donošenje standarda kvalifikacije za PUN i SKP u roku od tri mjeseca od upisa u Podregistar standarda zanimanja te izradu programa za stjecanje tih kvalifikacija u roku od tri mjeseca od dana donošenja standarda kvalifikacija; elementi i sadržaji programa osposobljavanja PUN i SKP radi stjecanja djelomične kvalifikacije; obujam djelomične kvalifikacije za PUN je 10 ECVET-a, a za SKP 12 ECVET-a; pravo na pristup vrednovanju na temelju formalnog, neformalnog i informalnog učenja; jasno su definirani poslovi PUN i SKP.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.

 


www.skole.hr