2012-11-03 08:15:20

Europa 2020.- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

Europska komisija je u ožujku 2010. godine objavila priopćenje pod nazivom Europa 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast. Strategija donosi viziju socijalne tržišne ekonomije za 21. stoljeće, a javlja se kao odgovor za izlazak iz krize.

Strategija Europa 2020. predlaže tri prioriteta koji se međusobno nadopunjuju:

Pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji. Održiv rast: promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija. Uključiv rast: njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i teritorijalnu povezanost.

 

U skladu s navedenim prioritetima Strategija definira sljedeće ciljeve koje Europska unija treba postići do 2020. godine:

75% populacije u dobi između 20-64 godina trebalo bi biti zaposleno. 3% BDP-a EU treba investirati u istraživanje i razvoj. Treba ispuniti klimatsko-energetske ciljeve „20/20/20“ (20% smanjenja emisije stakleničkih plinova s tendencijom prema 30% ukoliko okolnosti budu povoljne, 20% povećanja korištenja energije iz obnovljivih izvora i 20% povećanja energetske učinkovitosti). Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10%, a najmanje 40% mlađe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja. 20 milijuna manje ljudi trebalo bi biti u opasnosti od siromaštva.

 

Kako bi navedeni ciljevi bili ostvareni Europska komisija predstavlja sedam predvodničkih inicijativa koje će katalizirati napredak u okviru svake prioritetne teme:

„Unija inovacija“ s ciljem unapređenja okvirnih uvjeta i dostupnosti financiranja za istraživanje i inovacije kako bi se osigurala mogućnost transformacije inovativnih ideja u proizvode i usluge koje stvaraju rast i radna mjesta. „Mladi u pokretu“ s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište rada. „Digitalni program za Europu“ s ciljem bržeg širenja brzog interneta te korištenja prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta za kućanstva i tvrtke. „Resursno učinkovita Europa“ s ciljem razdvajanja ekonomskog rasta od korištenja resursa, podrške prijelazu na ekonomiju koja koristi male razine ugljena, povećanja korištenja obnovljivih izvora, modernizacije sektora transporta i promicanja energetske učinkovitosti. „Industrijska politika za globalizacijsko doba“ s ciljem unapređenja poslovnog okruženja, prvenstveno za male i srednje poduzetnike, te razvoja snažne i održive globalno konkurentne industrijske osnove. „Program za nove vještine i radna mjesta“ s ciljem modernizacije tržišta rada te osnaživanja ljudi razvojem njihovih vještina tijekom cijeloga života s ciljem povećanog sudjelovanja radne snage te boljeg slaganja ponude i potražnje, uključujući i kroz mobilnost radne snage. „Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem jamčenja društvene i teritorijalne povezanosti na način da svi imaju koristi od prednosti rasta i radnih mjesta te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu.


Ovih sedam inicijativa obvezuju sve članice Europske unije, a cjelokupan tekst  Strategije na hrvatskom jeziku dostupan je ovdje.


www.skole.hr