2008-01-23 00:00:00

Centar Mali korak
Centar mali korak je nevladina organizacija čiji je glavni cilj promicanje i unapređenje kulture mira i nenasilja, ljudskih prava i demokratičnog građanskog djelovanja.
Navedeni cilj Centar nastoji ostvariti kroz sljedeće zadatke:
osnaživanje i obrazovanje ljudi za participacijski, kooperativni, demokratični zajednički život koji čini mali korak ka socijalnoj transformaciji i politici jednakih mogućnosti podupiranje procesa nenasilnog rješavanja sukoba, suradničkih odnosa i tolerancije, gradnje uzajamnog povjerenja i podrške, te poštivanja različitosti u profesionalnome i svakodnevnom životu, a posebno u radu s djecom poticanje duha tolerancije, interkulturalne i interkonfesionalne suradnje među ljudima i poštivanja ljudskih prava podupiranje i ohrabrivanje civilnih inicijativa koje se zalažu za miroljubivo rješavanje sukoba, nenasilnu akciju i odgoj za razvoj odgoj za osobni razvoj u duhu povezivanja individualne, socijalne i planetarne ekologije.

Program Centra ostvaruje se kroz radionice, seminare, tečajeve, okrugle stolove i savjetovanja. Centar također uspostavlja suradničke timove za edukaciju, medijaciju i facilitaciju te osnivanjem grupa ili mreža trenera mirovne edukacije. Aktivnosti Centra obuhvaćaju i objavljivanje literature (brošura, biltena i priručnika) i prikupljanje, razmjenu i prevođenje knjiga iz područja kulture mira i nenasilja.

Svoje ciljeve i aktivnosti Centar provodi kroz brojne završene i aktualne projekte:

Miroljubivo rješavanje problema u školi, mladi za mlade i ublažavanje trauma Nenasilno rješavanje sukoba u školi Program rješavanja sukoba za uvođenje obrazovanja za ljudska prava u osnovne i srednje škole Program socijalnog učenja za kulturu mira, demokracije i ljudskih prava Škola aktivnog građanstva - za mlade i odrasle 2003/2004. - akcija "Što možemo učiniti za lokalnu zajednicu?" Edukacija za ljudska prava i demokratsko građanstvo za učitelje, učenike i roditelje, kalendarska godina 2004. uz potporu Friedrich Ebert Stiftung Interkulturalno učenje na razini lokalne zajednice: inicijative mladih protiv rasizma, nacionalizma i diskriminacije. Nekoliko puta godišnje Centar organizira radionice kojima pokriva sljedeće teme:
Tehnike građenja grupe i grupnog vođenja te metode podučavanja/učenja   Komunikacijske vještine i vještine upravljanja sukobom (u školi, obitelji, susjedstvu)  Samopouzdanje i umijeće razvijanja inicijative   Rad na predrasudama  Obrazovanje za ljudska prava Politička kultura i građanska pismenost.

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje tijekom zimskih praznika (9. i 10. siječnja 2008.) u Varaždinu je održan nacionalni stručni skup „Program mirenja u školi – vršnjačka medijacija.“
Voditeljica programa bila je profesorica Nevenka Lončarić – Jelačić, a radionice s vježbama vodile su trenerice udruge „Mali korak“: profesorice Duška Gelb, Karmen Ratković i mr. sc. Maja Uzelac.
Pedagozi, psiholozi, defektolozi, učitelji i drugi stručnjaci kroz dva su dana intenzivnog rada u radionicama naučili novosti iz područja obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo i značenje mirenja u školi, odnosno metodiku rada u praksi.

Polaznici ovog prvog seminara prošli su četiri modula:

Metodologija grupnog rada i  iskustva/vještine koje već imamo Praktikum komunikacijskih vještina Sukobi i komunikacija Medijacija.

Za one koji nisu prisustvovali prvom seminaru imat će mogućnost uključivanja u sljedeće koji će se održavati po cijeloj Hrvatskoj.

Program predviđa još jedan ili dva seminara koji bi trebali nadograditi ova znanja i vještine. Idući seminar održat će se u proljeće, najvjerojatnije u Opatiji.


www.skole.hr